Mantelzorgcompliment aanvragen

Mantelzorgcompliment aanvragen kan nog tot 1 juni 2016
Heerlen waardeert mantelzorgers
Mantelzorgers zijn mensen die dag in, dag uit zorgen voor hun naaste. De persoon voor wie zij zorgen, kan eenmalig een geldbedrag van €200,- ontvangen. Hiermee kan hij of zij de mantelzorger(s) op een passende manier bedanken voor alle geboden zorg.

Aanvragen
Om zoveel mogelijk mantelzorgers te kunnen waarderen heeft de gemeente de indientermijn van het mantelzorgcompliment opnieuw opengesteld. De aanvraag moet nu voor 1 juni 2016 binnen zijn. Wij verzoeken de mantelzorger om zich in te schrijven bij Steunpunt Mantelzorg Parkstad. Op die manier kunnen we in beeld krijgen hoeveel mantelzorgers er in Heerlen zijn. Steunpunt Mantelzorg kan u wanneer nodig ook helpen bij de aanvraag van het mantelzorgcompliment.
U kunt het aanvraagformulier vinden via heerlen.nl/mantelzorgcompliment.

Continue Reading

14 edities van de zorgkrant

19 januari 2016 In Heerlen worden in de week van 18 januari 2016, 14 verschillende zorgkranten bezorgd. Elke buurt ontvangt haar eigen krant. In deze krant staat hoe Heerlen de zorg voor inwoners vorm wil geven.
Bijvoorbeeld wie er in het Sociaal Buurtteam zit in uw buurt. Ook Buurtsteun vertelt over hun activiteiten voor en door de buurt.

Nieuw
Sinds begin dit jaar wordt alle zorg in Heerlen geregeld via het Sociaal Buurtteam. Wilt u de krant nog eens nalezen? Dat kan via http://goo.gl/2oFUp5 (u verlaat deze site). Voor alle vragen over hulp en ondersteuning kunt u bij de Sociale Buurtteams terecht. Daarom zijn sinds 18 januari 2016 ook de Wmo consulenten via de Sociale Buurtteams te bereiken. Het Wmo loket is opgenomen in het Sociaal Buurtteam.
Heeft u vragen over zorg, jeugdhulp, Wmo of participatie, dan kunt u hiervoor terecht bij 045-560 4004 of via mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Buurtactie

De pilot ‘Buurtactie’ van de gemeente Heerlen wordt wegens succes verlengd in 2016. Weliswaar vanwege de bezuinigingen teruggebracht naar een kleiner subsidiebudget, maar daarmee kunnen inwoners van de gemeente toch een bijdrage aanvragen voor kleinschalige initiatieven en acties die het netwerk in de buurt versterken.

Ook in 2016 subsidie voor kleinschalige bewonersinitiatieven

Het gaat er om dat er een (nieuwe) ontmoeting of een nieuw contactmoment tussen inwoners ontstaat. De pilot Buurtactie 2015 bleek aan een duidelijke behoefte te voldoen. Tussen 1 januari en 1 november 2015 zijn er 84 aanvragen ingediend. De gemiddelde bijdrage was €1400. De aanvragen werden beoordeeld door een commissie met vertegenwoordigers van buurtorganisaties en gemeente.

Voorbeelden

Een greep uit de initiatieven die met buurtactie-bijdragen mogelijk werden gemaakt in 2015: allerlei straatbarbecues en feesten, een knutselmiddag, het gezamenlijk aanleggen, onderhouden of opknappen van moestuintjes, een kapelletje, een mijnmonument of een buurtontmoetingsplek, het initiatief ‘kom eens op de soep’ voor ouderen, de bouw van een ‘bakhoes’, het voetbaltoernooi de ‘Koempelcup’, een vossenjacht, een fietstocht, etc.

Continue Reading

Nieuwe werkwijze gemeenteraad in 2016

Vanaf begin januari 2016 gaat de gemeenteraad van Heerlen vergaderen op een vaste dag in de week. Elke woensdag komen de raadsleden in verschillende vergadervormen bij elkaar. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari 2016, 19.00 uur.

De eerste woensdag in de maand is gereserveerd voor de Raadsinformatieavond.

Dit is het belangrijkste moment in de maand voor raadsleden om op allerlei manieren informatie te vergaren en te delen. Niet alleen door in gesprek te gaan met elkaar, maar ook met burgers. Bijvoorbeeld aan de hand van raadsvoorstellen, presentaties over actuele thema’s of burgerinitiatieven.

Op de tweede woensdag zijn 5 commissievergaderingen. Daar kunnen raadsleden onderling van gedachten wisselen aan de hand van voorliggende raadsvoorstellen.
De derde woensdag in de maand is een reservedag. Deze is gereserveerd voor het geval nog onverwachte en belangrijke dingen aan de orde komen.

De vaste cyclus wordt afgesloten met de raadsvergadering om 18.00 uur op de laatste woensdag van de maand. Dat is de bijeenkomst waar de raad besluiten neemt.

geen gratis plastic tasjes meer

Vanaf 1 januari mogen geen gratis plastic tasjes meer worden weggegeven. Consumenten gaan dan aan de kassa een klein bedrag betalen voor een plastic tas.

In Nederland gebruiken we ieder jaar bijna 3 miljard (!) plastic tasjes, dat zijn er jaarlijks 170 per persoon. De nieuwe maatregel moet het aantal plastic tasjes terugdringen en de schade voor het milieu daarmee verkleinen. Betalen voor een boodschappentas is al langer een gewoonte in de Nederlandse supermarkten. Nu gaat er een verbod gelden voor alle winkels. In sommige gevallen mogen verswaren en levensmiddelen nog wel worden verpakt in dunne plastic tasjes als dit voedselverspilling tegengaat of als er geen andere manier is deze hygiënisch te verpakken.

Bewustwording

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu): ‘Een prijs voor plastic tasjes zorgt voor meer bewustwording over afval. De praktijk wijst uit dat bij een kleine vergoeding voor een tasje de meeste consumenten er liever voor kiezen zelf een tas mee te nemen. Met minder plastic tasjes verminderen we de plastic afvalberg. Zo worden minder grondstoffen verspild, is er minder plastic troep op straat en gaan we de plastic soep in oceanen tegen.’Het verbod gaat 1 januari in. Winkeliers mogen zelf de prijs bepalen die zij hun klanten laten betalen voor een plastic tas. De richtprijs zoals die in het verbod is opgenomen ligt op 25 cent. Tassen die zijn gemaakt van papier of andere materialen dan plastic mogen nog wel gewoon gratis worden weggeven bij de kassa. In de opstartfase kunnen ondernemers wennen aan het verbod en wordt er nog terughoudend gehandhaafd. Een informatiecampagne gaat consumenten oproepen zelf vaker een tas mee te nemen.

Continue Reading

Stimulans voor betere afvalscheiding

Wijziging tarieven voor GFT en restafval in 2015
Met ingang van 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeente Heerlen geheel gratis hun groente-, fruit- en tuinafval (GFT) aanbieden. Het tarief om de GFT-container te laten legen, wordt dan afgeschaft; het tarief om de restafval-container te laten legen, gaat juist omhoog. Mensen die hun afval goed scheiden hoeven per saldo niet meer te betalen. De gemeente wil met deze nieuwe maatregel inwoners stimuleren om tot een nog betere afvalscheiding te komen.

Inwoners van Heerlen hoeven niet te betalen voor de kilo’s GFT-afval die zij aanbieden, maar wel betalen zij een tarief om de GFT-container te laten legen. Op 1 januari 2015 wordt dit tarief afgeschaft. In plaats van € 3,40 (140 liter-container) of € 4,60 (240 liter-container) te betalen, kunnen inwoners dan helemaal gratis van hun GFT-afval afkomen.

Continue Reading

Aanpak hennepplantages

De risico’s van hennepplantages worden vaak onderschat en ruimen van plantages werkt onvoldoende. Dat is de reden voor een pilot in Heerlen waarbinnen gewerkt wordt aan een nieuwe aanpak van de hennepproblematiek. Hierin wordt samengewerkt door politie, Openbaar Ministerie, dienst Domeinen, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Enexis, de Belastingdienst en de gemeente Heerlen. Ambitie is het einde van de overlast en gevaarzetting in de buurten te realiseren en de ondermijning die uitgaat van illegale hennephandel te bestrijden. Daartoe wordt extra ingezet op de aanpak van plantages zodat zo veel mogelijk hennepkwekerijen worden geruimd. Naast het vergroten van de pakkans is het nodig de oorzaken die ten grondslag liggen aan de illegale hennepteelt, weg te nemen.

Continue Reading

Burgernet

Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Bent u alert en wilt u persoonlijk bijdragen aan een veilige leefomgeving? Neem dan deel aan Burgernet!
Met Burgernet helpt u de politie om verdachten van misdrijven op te sporen of om vermiste personen terug te vinden. U helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw buurt.
Daarnaast kunt u ook, via uw e-mail geïnformeerd over tal van veiligheidsaspecten bij u in de buurt. 

Wat is Burgernet?

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen politie, de gemeente en u als burger met als doel om de veiligheid in uw eigen leef- en werkomgeving te bevorderen.

Hoe werkt Burgernet?

Via uw vaste of mobiele telefoon ontvangt u een ingesproken bericht of u ontvangt per sms een tekstbericht. Daarin wordt u verzocht om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon en/of voertuig. Zo helpt u direct bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of vermist kind. Hebt u op basis van het bericht een tip voor de politie? Bel dan met het speciale Burgernetnummer: 0800-0011. Dit nummer is gratis.
Alle ingeschakelde deelnemers krijgen een bericht over de afloop van de betreffende actie. Uiteraard zijn aan deze berichten geen kosten verbonden.

Continue Reading