Buurtactie

De pilot ‘Buurtactie’ van de gemeente Heerlen wordt wegens succes verlengd in 2016. Weliswaar vanwege de bezuinigingen teruggebracht naar een kleiner subsidiebudget, maar daarmee kunnen inwoners van de gemeente toch een bijdrage aanvragen voor kleinschalige initiatieven en acties die het netwerk in de buurt versterken.

Ook in 2016 subsidie voor kleinschalige bewonersinitiatieven

Het gaat er om dat er een (nieuwe) ontmoeting of een nieuw contactmoment tussen inwoners ontstaat. De pilot Buurtactie 2015 bleek aan een duidelijke behoefte te voldoen. Tussen 1 januari en 1 november 2015 zijn er 84 aanvragen ingediend. De gemiddelde bijdrage was €1400. De aanvragen werden beoordeeld door een commissie met vertegenwoordigers van buurtorganisaties en gemeente.

Voorbeelden

Een greep uit de initiatieven die met buurtactie-bijdragen mogelijk werden gemaakt in 2015: allerlei straatbarbecues en feesten, een knutselmiddag, het gezamenlijk aanleggen, onderhouden of opknappen van moestuintjes, een kapelletje, een mijnmonument of een buurtontmoetingsplek, het initiatief ‘kom eens op de soep’ voor ouderen, de bouw van een ‘bakhoes’, het voetbaltoernooi de ‘Koempelcup’, een vossenjacht, een fietstocht, etc.

Continue Reading

Nieuwe werkwijze gemeenteraad in 2016

Vanaf begin januari 2016 gaat de gemeenteraad van Heerlen vergaderen op een vaste dag in de week. Elke woensdag komen de raadsleden in verschillende vergadervormen bij elkaar. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari 2016, 19.00 uur.

De eerste woensdag in de maand is gereserveerd voor de Raadsinformatieavond.

Dit is het belangrijkste moment in de maand voor raadsleden om op allerlei manieren informatie te vergaren en te delen. Niet alleen door in gesprek te gaan met elkaar, maar ook met burgers. Bijvoorbeeld aan de hand van raadsvoorstellen, presentaties over actuele thema’s of burgerinitiatieven.

Op de tweede woensdag zijn 5 commissievergaderingen. Daar kunnen raadsleden onderling van gedachten wisselen aan de hand van voorliggende raadsvoorstellen.
De derde woensdag in de maand is een reservedag. Deze is gereserveerd voor het geval nog onverwachte en belangrijke dingen aan de orde komen.

De vaste cyclus wordt afgesloten met de raadsvergadering om 18.00 uur op de laatste woensdag van de maand. Dat is de bijeenkomst waar de raad besluiten neemt.

geen gratis plastic tasjes meer

Vanaf 1 januari mogen geen gratis plastic tasjes meer worden weggegeven. Consumenten gaan dan aan de kassa een klein bedrag betalen voor een plastic tas.

In Nederland gebruiken we ieder jaar bijna 3 miljard (!) plastic tasjes, dat zijn er jaarlijks 170 per persoon. De nieuwe maatregel moet het aantal plastic tasjes terugdringen en de schade voor het milieu daarmee verkleinen. Betalen voor een boodschappentas is al langer een gewoonte in de Nederlandse supermarkten. Nu gaat er een verbod gelden voor alle winkels. In sommige gevallen mogen verswaren en levensmiddelen nog wel worden verpakt in dunne plastic tasjes als dit voedselverspilling tegengaat of als er geen andere manier is deze hygiënisch te verpakken.

Bewustwording

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu): ‘Een prijs voor plastic tasjes zorgt voor meer bewustwording over afval. De praktijk wijst uit dat bij een kleine vergoeding voor een tasje de meeste consumenten er liever voor kiezen zelf een tas mee te nemen. Met minder plastic tasjes verminderen we de plastic afvalberg. Zo worden minder grondstoffen verspild, is er minder plastic troep op straat en gaan we de plastic soep in oceanen tegen.’Het verbod gaat 1 januari in. Winkeliers mogen zelf de prijs bepalen die zij hun klanten laten betalen voor een plastic tas. De richtprijs zoals die in het verbod is opgenomen ligt op 25 cent. Tassen die zijn gemaakt van papier of andere materialen dan plastic mogen nog wel gewoon gratis worden weggeven bij de kassa. In de opstartfase kunnen ondernemers wennen aan het verbod en wordt er nog terughoudend gehandhaafd. Een informatiecampagne gaat consumenten oproepen zelf vaker een tas mee te nemen.

Continue Reading

Aanpassing Damocles Beleid

Heerlen gaat hennepwoningen meteen sluiten

Heerlen gaat strenger optreden tegen ‘henneppanden’. Er worden geen ‘waarschuwingen' meer gegeven wanneer hennep wordt aangetroffen, of andere zaken die in verband met hennepteelt verboden zijn. In die gevallen wordt het pand meteen gesloten. De verwachting is dat fors meer woningen in Heerlen gesloten zullen worden. Aan de andere kant wordt het beleid ook ‘rechtvaardiger’ gemaakt.

Tot nu toe werd werd volgens het huidige beleid bij de eerste keer gewaarschuwd wanneer geconstateerd werd dat er in een pand een hennepplantage was, of wanneer er vanuit een pand gehandeld werd. Van de 135 panden waar jaarlijks hennepactiviteit werd geconstateerd kwamen ongeveer 100 er vanaf met een waarschuwing. Dat staat in geen verhouding tot de ernst van de gevaren voor de buurt en de betrokkenen die deze illegale praktijken met zich meebrengen.

Continue Reading

Stimulans voor betere afvalscheiding

Wijziging tarieven voor GFT en restafval in 2015
Met ingang van 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeente Heerlen geheel gratis hun groente-, fruit- en tuinafval (GFT) aanbieden. Het tarief om de GFT-container te laten legen, wordt dan afgeschaft; het tarief om de restafval-container te laten legen, gaat juist omhoog. Mensen die hun afval goed scheiden hoeven per saldo niet meer te betalen. De gemeente wil met deze nieuwe maatregel inwoners stimuleren om tot een nog betere afvalscheiding te komen.

Inwoners van Heerlen hoeven niet te betalen voor de kilo’s GFT-afval die zij aanbieden, maar wel betalen zij een tarief om de GFT-container te laten legen. Op 1 januari 2015 wordt dit tarief afgeschaft. In plaats van € 3,40 (140 liter-container) of € 4,60 (240 liter-container) te betalen, kunnen inwoners dan helemaal gratis van hun GFT-afval afkomen.

Continue Reading

Aanpak hennepplantages

De risico’s van hennepplantages worden vaak onderschat en ruimen van plantages werkt onvoldoende. Dat is de reden voor een pilot in Heerlen waarbinnen gewerkt wordt aan een nieuwe aanpak van de hennepproblematiek. Hierin wordt samengewerkt door politie, Openbaar Ministerie, dienst Domeinen, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Enexis, de Belastingdienst en de gemeente Heerlen. Ambitie is het einde van de overlast en gevaarzetting in de buurten te realiseren en de ondermijning die uitgaat van illegale hennephandel te bestrijden. Daartoe wordt extra ingezet op de aanpak van plantages zodat zo veel mogelijk hennepkwekerijen worden geruimd. Naast het vergroten van de pakkans is het nodig de oorzaken die ten grondslag liggen aan de illegale hennepteelt, weg te nemen.

Continue Reading

Jaar van de mijnen

Insteek op programmering vanuit de samenleving

Programmaplan Jaar van de mijnen in 2015

Het college heeft ingestemd met het programmaplan voor het Jaar van de Mijnen 2015 en gaat dit nu voorleggen aan de raad voor definitieve vaststelling. In het programmaplan staan de themalijnen en sleutel-begrippen die de basis vormen voor de invulling van het programma. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het uiteindelijke programma tot stand komt vanuit de samenleving èn in samenwerking met andere gemeenten uit de mijnstreek en Provincie Limburg. Onder meer door initiatieven vanuit wijken, oud-mijnwerkers, het culturele veld, economische partijen en onderwijspartners

Continue Reading

Burgernet

Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Bent u alert en wilt u persoonlijk bijdragen aan een veilige leefomgeving? Neem dan deel aan Burgernet!
Met Burgernet helpt u de politie om verdachten van misdrijven op te sporen of om vermiste personen terug te vinden. U helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw buurt.
Daarnaast kunt u ook, via uw e-mail geïnformeerd over tal van veiligheidsaspecten bij u in de buurt. 

Wat is Burgernet?

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen politie, de gemeente en u als burger met als doel om de veiligheid in uw eigen leef- en werkomgeving te bevorderen.

Hoe werkt Burgernet?

Via uw vaste of mobiele telefoon ontvangt u een ingesproken bericht of u ontvangt per sms een tekstbericht. Daarin wordt u verzocht om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon en/of voertuig. Zo helpt u direct bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of vermist kind. Hebt u op basis van het bericht een tip voor de politie? Bel dan met het speciale Burgernetnummer: 0800-0011. Dit nummer is gratis.
Alle ingeschakelde deelnemers krijgen een bericht over de afloop van de betreffende actie. Uiteraard zijn aan deze berichten geen kosten verbonden.

Continue Reading

Buurthulp

Sinds 2010 zijn in MSP 18 buurthulpen aan het werk. Actieve mannen en vrouwen tussen de 25 en 65 jaar die iedereen in MSP die wat extra hulp kan gebruiken, helpen bij klusjes in en rond het huis. De buurthulpen doen geen grote klussen, maar zijn zeer handig voor kleine herstelwerkzaamheden: het opruimen van de tuin, een boodschapje of het ophangen van een schilderij. Ook kunt u een buurthulp vragen om samen boodschappen te doen, de krant voor te lezen of een uurtje gezelschap. Als er even ruimte vrij is, bieden de buurthulpen bovendien ondersteuning aan de woningcorporaties of helpen ze de medewerkers van Beheer & Onderhoud met hun werk aan het groen.

Deze dienst is inmiddels ook beschikbaar voor GMS
Iedereen met een uitkering of een minimuminkomen kan meedoen met het project dat deel uitmaakt van Baanbrekend Werk of een beroep doen op de buurthulpen. De service kost helemaal niets.

Loop eens binnen in het pand van de Buurthulpen aan de Kasteellaan 129 of bel met 045 - 785 1269